หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กันจุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายวริษฐ์ บุญรุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ กันจุก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล ฉับไวการศึกษา นำพาคุณธรรม ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
พันธกิจ
 
 
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบรอบด้าน
 
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ ปัญหาน้ำท่วม เช่น การก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ เป็นต้น

ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเดินเท้า
ท่อระบายน้ำ

สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตร
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกันจุ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิตการเกษตร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับองค์กร ชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ

ส่งเสริม-สนับสนุนการปลูกจิตสำนึก ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในเขตตำบลกันจุ โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถอันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษา มีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น

ส่งเสริมการศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น

ส่งเสริมด้านการกีฬา และการต่อต้านยาเสพติดทั้งในระดับชุมชน และระดับที่สูงขึ้น โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เช่น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ อาทิเช่น ไข้เลือดออก ไข้หวดนก เป็นต้น

ส่งเสริมและสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชรา
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ ในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของเจ้าที่