หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
บุคลากร
 
 
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวธัญณิชา เกษาอาด
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางอาทิตยา ศรีจันดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ.ส.อ.ณัฐจักษ์ คงเพชรศักดิ์ทนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ กุลมล
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.


นายยา แปลงยศ
นักการ (ลูกจ้างประจำ)


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ


นางสาวนิภาพรรณ ประทุมสูตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอรทัย วิจารวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมบูรณ์ สนินัด
พนักงานขับรถ


นายชินสา สมสาย
คนงานทั่วไป (จนท.รักษาความปลอดภัย)


นายจตุพล ทามาศ
คนงานทั่วไป (จนท.รักษาความปลอดภัย)


นายโกมล พลายยงค์
จ้างเหมาบริการ


นางชนนิกานต์ เทพจันทร์
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย