หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 22 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. [ 22 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ