หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รายวิชา กรอบยุทธศาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รายวิชา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รายวิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติตนของข้าราชการตามรอยพระยุคลบาท [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รายวิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รายวิชา ทักษะการพูดในที่ประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รายวิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือ การวางแผนการก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 25 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478