หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอแจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ขอแจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา หากมีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ไปอาศัยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
       **ผู้สูงอายุต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง
    โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ติดต่อสอบถามได้ที่  08 6390 0454, 0 5671 3527 กองสวัสดิการสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 15.30 น. โดย กองสวัสดิการสังคม

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย