หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กันจุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายวริษฐ์ บุญรุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพคนซรา คือ เงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และในทุกๆ ปี จะมีการเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ๆ ที่มีสิทธิเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับเงินในส่วนนี้ โดยการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนใหม่ทุกปี ลงเพียงครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิไปตลอด เว้นแต่กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ หรืออาจมีปัญหารายชื่อตกหล่น ถึงค่อยไปทำการยืนยันสิทธิ แก้ไขปรับปรงข้อมูลให้สมบูรณ์
          กรณีการย้ายภูมิลำเนา ของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับสิทธิต่อเนื่อง หากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังเขตพื้นที่อื่น ต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ที่ อบต.หรือเทศบาลแห่งใหม่ ภายใน วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายนของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

* องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เริ่มรับเงิน 1 ตุลาคม 2565)
   - (รับลงทะเบียนช่วงที่1) เดือนตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565
   - (รับลงทะเบียนช่วงที่ 2) เดือนมกราคม 2566 - กันยายน 2566

* คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
   - ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   - ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2507) ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2506 – 1 กันยายน 2507)
   - สัญชาติไทย
   - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกันจุ
   - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
         บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

* เอกสารหลักฐานที่ยื่นขอลงทะเบียน สำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
   1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออก จำนวน  1  ฉบับ
โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (พร้อมสำเนา)
   2. เล่มทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา)           จำนวน  1  ฉบับ
   3. สมุดเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาเลขที่บัญชี จำนวน  1  ฉบับ
       ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบึงสามพัน (พร้อมสำเนา)

** กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเชินลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นลงทะเบียนแทน โดยผู้รับมอบอำนาจเตรียมเอกสารดังนี้
   - หนังสือมอบอำนาจ จำนวน  1  ฉบับ
   - สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน  1  ฉบับ
   - สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน  1  ฉบับ

* อัตราการรับเงิน
   อายุ 60 - 69 ปี ได้รับเงิน  600  บาท/เดือน
   อายุ 70 - 79 ปี ได้รับเงิน  700  บาท/เดือน
   อายุ 80 - 89 ปี ได้รับเงิน  800  บาท/เดือน
   อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน  1,000  บาท/เดือน

* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
   กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
   โทร.   086-390-0454   ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2565 เวลา 14.48 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 152 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-281-1648
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย