หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
ศาสนสถานในตำบลกันจุ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
นายสมพร วันทิยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 50 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยาง สายบ้านลำตะคร้อ-บ้านถ้ำท่าเกย รหั [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5618 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ คสล.หมู่ที่ 2 เส้นหลักจากหมู่ที่ 4-หมู่ที่2 [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ คสล.จากถนนสายลำตะคร้อ-เขาเกตุ(ต่อจากเดิม) หม [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ คสล.ข้างวัดหนองพลวงยาวชนถนน คสล.หลังวัดหนองแ [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 52 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านนายอำนาจ ประทุมสูตร - บ้านนายบรรจบ อาสว่าง ต [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนปลายเครนติดกระเช้ายกสูง(เครนพับ) [ 23 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนปลายเครนติดกระเช้ายกสูง(เครนพับ) [ 22 ก.ย. 2564 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2332  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2331  [ 11 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว2318  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2327 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 8 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงเพื่อดำเนินการแก้ไข ในโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 กพส. มท 0810.4/ว2320  [ 8 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2311 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2290  [ 8 ต.ค. 2564 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 8 ต.ค. 2564 ]
   
 
   
 
พช0023.3/ว 5668 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/15193 การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูฯ (กรณีเยียวยา) พ.ศ. 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 5692 การคัดเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ 15190 ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะปนเปื้อนขยะติดเชื้อ  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5694 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5645 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 685 การจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5634 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5 / ว5643 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 5654 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 5631 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5 / ว5635 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5615 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินเเละการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5614 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บเเละการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5632 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5633 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5594 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
พช0023.3/ว 5595 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 5575 การเเต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.ท้ายดง สรุปจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.ท้ายดง และนายก อบต.ท้ายดง ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำก้อ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแจง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามแยก แบบสำรวจความต้องการในการจัดการอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่ว [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ช้างตะลูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางสาว ประกาศนียบัตรเชิดชูให้ไว้เพื่อเสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เป็นหน่วยงานที่ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายดง ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง สรุปจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.ท้ายดง และนายก อบต.ท้ายดง ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวิเชียรบุร [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี มอบแพมเพิสให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี มอบถังดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย ให้กับวัดบุญชัย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรง อำเภ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู ลงประเมินเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเดิม-รายใหม่ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
น้ำปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.กันจุ มีกลิ่น (23 ส.ค. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 1  
การขอขยายโรงงานสหฟาร์มตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน (28 มิ.ย. 2564)    อ่าน 47  ตอบ 1  
การขอขยายโรงงานสหฟาร์มตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน (25 มิ.ย. 2564)    อ่าน 18  ตอบ 0  
ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ถึงเมื่อไรคับ (29 เม.ย. 2564)    อ่าน 76  ตอบ 1  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต.กันจุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟ้ฟ้า
  การคมนาคม
  ประปา
  คุณภาพชีวิต
  การบริการประชาชน
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

หมวกจักรสานจากต้นกก

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-173-2478
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   

facebook
อบต.กันจุ

facebook
อบต.กันจุ
อบต.กันจุ